Handelsbetingelser ved forlængelse af årskort til SMK via internettet

1 Parter og aftalens omfang

Vilkårene er gældende for personer, der som eksisterende SMKårskortholdere forlænger årskortets gyldighedsperiode via internettet. Disse personer betegnes samlet som Kunden. Aftalen om forlængelse af årskort indgås mellem Kunden og Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417 (herefter SMK). Aftalen forudsætter, at Kunden er myndig.
Vilkårene er dækkende for mellemværender mellem Kunden og SMK, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene supplerer generelle retsregler vedrørende gensidigt bebyrdende aftaler.
Kunden modtager en forespørgsel om, hvorvidt Kunden ønsker at forlænge årskortet. Ønsker Kunden at forlænge årskortet skal Kunden klikke på et link i mailen og følge anvisningerne. Kunden tilmelder sig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af SMK og Nets. Kvittering for betaling medbringes til SMK og nyt årskort udstedes.
Aftalen om forlængelse anses for indgået ved bekræftelse af købet. Der gælder en 14-dages fortrydelsesret fra dette tidspunkt, dog således at hvis kortet er taget i brug er der ikke fortrydelsesret. Efter udstedelse af et årskort på SMK til Kunden anses kortet for at være taget i brug.
Prisen for forlængelse oplyses Kunden ved købet og trækkes på Kundens kort på startdatoen for en ny årskortperiode/dagen efter afslutning af den eksisterende årskortperiode. Der betales for et år ad gangen. Hvis Kundens betalingskort afvises, vil kunden blive informeret pr. mail.

2 Priser

Priser for forlængelse af årskort oplyses i forbindelse med forlængelse af årskortet.

3 Ansvar & fortrolighed

Årskortet er personligt og må ikke benyttes af tredjemand. Mister man sit kort, er man forpligtet til at oplyse det til SMK. SMK forbeholder sig ret til at opkræve gebyr for udstedelse af nyt årskort. Årskortet er SMK’s ejendom.
Kunden er ansvarlig for eventuelt misbrug af årskortet og hæfter som udgangspunkt for tab i den forbindelse. Bortkommer brugeroplysninger, eller har Kunden mistanke om, at tredjemand har kendskab til disse, skal Kunden straks kontakte SMK, som spærrer for det pågældende årskort. SMK videregiver alene oplysninger, når det kræves i henhold til den gældende lovgivning på området, eller efter aftale med Kunden. SMK videregiver ligeledes ikke informationer til tredjepart, medmindre det er i forbindelse med køb og/eller salg af tredjepartsydelser til Kunden.

4 Anvendelse og begrænsninger

Årskortet må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng. Ved kommerciel anvendelse forstås videresalg og/eller distribution til tredjepart og lignende. SMK forbeholder sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt det konstateres, at årskortet anvendes til kommercielle formål. SMK er berettiget til at spærre for anvendelsen af årskortet, når det er nødvendigt som følge af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, eller som følge af misligholdelse. Kunden kan ikke overdrage årskortet til tredjemand.

5 Misligholdelse

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af årskortet, er SMK berettiget til at spærre årskortet uden forudgående varsel. Et eller flere af følgende punkter kan blandt andet være en væsentlig misligholdelse: Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger, videresalg, udleje, udlån eller overdragelse m.v. af kortet til tredjemand.

6 Varighed af aftale

Forlængelsen af årskortet er bindende i 12 måneder fra startdatoen for en ny årskortperiode/dagen efter afslutning af den eksisterende årskortperiode.

7 Ændringer af vilkår

SMK forbeholder sig ret til at ændre vilkår og priser vedrørende årskortet med passende varsel. Ved væsentlige ændringer kan kunde opsige aftalen med et varsel på 30 kalenderdage.

8 Force Majeure

SMK er ikke erstatningsansvarlig for følgende forhold: Helt eller delvist manglende adgang til SMK’s årskortydelser, såfremt dette skyldtes forhold uden for SMK’s kontrol, betegnet som Force Majeure. Force Majeure kan være, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, terror, ildebrand, krig, lokal- og generalstrejke, lokal- eller generallockout, herunder også strejke og lockout blandt SMK’s egne medarbejdere, strømafbrydelser og systemnedbrud. SMK er berettiget til at spærre for anvendelsen af medlemsskabsydelser, når det er nødvendigt som følge af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold.

9 Klage

Kunden kan klage skriftligt til SMK. SMK vil behandle klagen og give en tilbagemelding inden 30 kalenderdage.

10 Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft den 1. april 2016.